GWARANCJA

Wszystkie produkty Gawor collection objęte są dwuletnim okresem gwarancji od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wszystkie defekty wynikające z winy producenta. Gwarancji nie podlegają: naturalne zużycie, uszkodzenia mechaniczne, wady jawne widoczne w dniu zakupu przy założeniu, że kupujący wiedział o nich w chwili zakupu, zabrudzenia, uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania, różnice w kolorze i strukturze skóry, załamania bądź zmarszczenia powstałe w trakcie użytkowania będące wynikiem naturalnych właściwości skóry.

REKLAMACJA

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towarów na zasadach określonych w ustawie z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny.
2. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres Sprzedawcy. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (paragon lub faktura).
3. Reklamacje można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@gawor-collection.pl lub pocztą tradycyjną na adres Sprzedawcy: Firma Gawor & Korzeniowski Sp. z o.o. Sp.K., Łęki 327, 32-425 Trzemeśnia z dopiskiem „Reklamacja”.
4. W treści zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien, w miarę możliwości, podać:
a). opis zaistniałej wady
b). kiedy wada się ujawniła oraz datę ujawnienia wady
c). czego Klient żąda w związku ze złożeniem reklamacji
Przy czym brak któregokolwiek z wyszczególnionych elementów w zgłoszeniu reklamacyjnym, dokonanym przez Klienta będącego konsumentem, nie stanowi przeszkody dla rozpatrzenia reklamacji. Przesłanie kompletnej dokumentacji może jednak przyspieszyć postępowanie.
5. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania pisma zawierającego reklamację ustosunkuje się na piśmie do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.
6. W wypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa wszystkie udokumentowane koszty reklamacji, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy i koszt odesłania Towaru do Klienta.


Przejdź do góry